เลือกการขอนุมัติซื้อหรือจ้าง

 
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่ตามพระราชบัญญัติ